logo
首页 | 联系我们
   400-027-1890

澳凯利拥有专业知识丰富的团队,精通各类企业的帐务处理、工商税务等部门的办事程序。致力于为拓澳企业及创业人提供最有效的会计事务解决方案、最适合的纳税事务筹划,协助客户全面实现经营目标。具体服务内容包括:

  • 1. 提供会计及税务政策、制度等相关资讯
  • 2. 财务规划
  • 3. 提供会计及税务实务操作指导
  • 4. 银行对帐服务 (Bank Reconciliation)
  • 5. 应付账款记录服务 (Accounts Payable)
  • 6. 应收账款记录服务 (Accounts Receivable)
  • 7. 工资单 ( Payroll)
  • 8. 财政报表 (Financial Statements)
网站首页    |    关于我们    |     联系我们     |      服务条款     |    法律声明
版权所有 澳凯利有限公司